CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM - THÔNG TIN VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Thực hiện theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật “ BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG”, chi tiết, điều 102 quy định “ Chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp”

Nay công ty TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM có địa chỉ Lô XN 01, Khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương niêm yết công khai Giấy phép môi trường là “ Quyết định phê duyệt ĐTM” số 938 QĐ- UBND, được Ủy ban ND tỉnh HD phê duyệt ngày 26/03/2018 như sau: